paket LEKTURA

Bitno da se razumijemo - sukus je  predodžbe i odnosa prema hrvatskome jeziku.


No, bez obzira na nepostojanje zakonske regulative, ozbiljan poslovni čovjek i intelektualac zna razliku između lektoriranog i nelektoriranog teksta te efekte koje kao takvi  generiraju kod primatelja poruke (npr. poslovnog partnera, kupca, prosudbene komisije).

PAKET LEKTURA - studenti

PONUDA:

* KOREKTURA (završni pregled lektoriranog teksta)
* LEKTURA (jezično i stilsko uređivanje teksta)
* LEKTURA I KOREKTURA

PAKET LEKTURA - poslovni

PONUDA:

* UREĐIVANJE (pregled i sugestije o sadržaju teksta + lektura)
* LEKTURA (jezično i stilsko uređivanje teksta)
© 2022 Paket riječi - Dizajn: D.POINT