paket LEKTURA

Bitno da se razumijemo - sukus je  predodžbe i odnosa prema hrvatskome jeziku.


No, bez obzira na nepostojanje zakonske regulative, ozbiljan poslovni čovjek i intelektualac zna razliku između lektoriranog i nelektoriranog teksta te efekte koje kao takvi  generiraju kod primatelja poruke (npr. poslovnog partnera, kupca, prosudbene komisije).

PAKET LEKTURA - studenti

PONUDA:

* KOREKTURA (završni pregled lektoriranog teksta)
* LEKTURA (jezično i stilsko uređivanje teksta)
* LEKTURA I KOREKTURA

CIJENA

- REDOVNI STUDENTI
10—20 kn/kartici teksta (1 kartica = 1800 znakova)
- IZVANREDNI STUDENTI
20-30kn/kartici teksta (1 kartica = 1800 znakova)

* Isporuka s potvrdom i računom (rok do 7 dana)

PAKET LEKTURA - poslovni

PONUDA:

* UREĐIVANJE (pregled i sugestije o sadržaju teksta + lektura)
* LEKTURA (jezično i stilsko uređivanje teksta)

CIJENA

LEKTURA: 30 kn/kartici teksta (1500 znakova s razmacima)
UREĐIVANJE: 50 kn/kartici teksta
© 2022 Paket riječi - Dizajn: D.POINT